Exercici 2016 · Estats financers

BALANÇ DE SITUACIÓ

   Imports
Actiu
Clients, per entrades concerts 300,00
Administracions Públiques Subvencions 2016 6.000,00
Hisenda Pública, per IVA 1.058,67
Banc 3.582,31
Total Actiu 10.940,98
Passiu 5.193,18
Préstec junta 5.083,49
Papereria/Impremta -9,90
Ajuntament del Vendrell -Hotel Entitats- 74,59
Hisenda, per I.R.P.F. 45,00
Patrimoni net 5.747,80
Fons Social 3.000,00
Reserves Voluntàries 63,63
Resultat de l’exercici 2.684,17
Total Passiu + Patrimoni Net 10.940,98
 

 

COMPTE DE RESULTATS
   Imports
Ingressos
Entrades concerts 636,36
Quotes dels socis i sòcies 4.930,00
Subvencions públiques 6.000,00
Total ingressos 11.566,36
Despeses
A) De l’activitat:
Despeses concerts 5.777,62
Conferenciants 900,00
Ogrena floral i RR.PP. 461,64
Patrocini Pestival Internacional de Música 300,00
B) D’estructura
Lloguers 895,08
Allotjament Web 83,49
Serveis bancaris 147,27
Material oficina i correu 317,09
Total despeses 8.882,19
Resultat de l’exercici 2.684,17