Estatuts de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell

(Modificats per l’Assemblea General de Socis i Sòcies de 12 de juny de 2020)

Clica aquí per veure els Estatuts de l’Associació

Exercici 2019

Exercici 2019 · Estats financers

BALANÇ A 31.1202019

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU
Diputació, deutora 2.291,00 Fons social 3.000,00
Hisenda, deutora IVA 292,40 Reserves 6.401,03
Caixabank 8.421,15 Resultat 2019 -4.440,00
Creditors 6.043,52
TOTAL 11.004,55 TOTAL 11.004,55

 

COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS EXERCICI 2019

CONCERTS I  ALTRES ACTES ACTIVITATS  FORANES COL·LABORACS. SENSIBILITZACIÓ  GESTIÓ TOTAL
INGRESSOS PROPIS  
Vda. entrades concerts 1.315,91

1.315,91

Ingr. concerts exteriors 2.015,00

2.015,00

Quotes dels socis 3.210,00 3.210,00

6.420,00

1.315,91 2.015,00 3.210,00 3.210,00

9.750,91

 
SUBVENCIONS  
Generalitat

0,00

Ajuntament 2019 4.100,00

4.100,00

Diputació 2019 2.291,00

2.291,00

6.391,00

6.391,00

 
TOTAL INGRESSOS 7.706,91 2.015,00 3.210,00 3.210,00

16.141,91

 
DESPESES  
Lloguer local 0,00

0,00

Desplaçament 708,67

708,67

Entrades 1.542,00

1.542,00

Serveis bancaris 144,81

144,81

Allotjament web 43,44

43,44

Atencions 1.066,59

1.066,59

Músics concerts 9.271,22

9.271,22

Conferenciants 1.343,88

1.343,88

Promoció a diaris 0,00

0,00

Papereria i correus 1.293,01

1.293,01

Impremta i altres 2.069,57

2.069,57

Ajut alumnes violoncel 300,00

300,00

Altres ajuts 2.138,72

2.138,72

Donatius i similars 660,00

660,00

TOTAL DESPESES 14.411,26 2.250,67 2.438,72 1.481,26

20.581,91

 
RESULTAT -6.704,35 -235,67 771,28 1.728,74

-4.440,00

Exercici 2018

Exercici 2018 · Estats financers

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imports
Actiu
Clients 15,00
Deutors 6.671,30
Bancs 3.157,99
Total Actiu 9.844,29
Patrimoni net
Fons Social 3.000,00
Reserva Voluntària 63,63
Romanent exercicis anteriors 3.996,63
Excedent exercici 2018 2.400,77
Suma patrimoni net 9.461,03
Passiu
Deutes a curt termini 166
Proveïdors 299,77
Hisenda pública creditora 83,49
Suma passiu 383,26
Total Patrimoni net i passiu
9.844,29

 

COMPTE DE RESULTATS

Imports
Ingressos
Entrades concerts 790,91
Quotes socis i sòcies 6.015,00
Concerts fora del Vendrell 1.687,2
Suma ingressos propis
8.493,11
Subvenció Ajuntament pdt. 2017 2.576,45
Subvenció Ajuntament 2018 4.100,00
Subvenció Diputació 2018 4.619,91
Subvenció Generalitat 2018 1.000,00
Suma subvencions
12.296,36
Total ingressos
20.789,47
Despeses
Lloguers 895,08
Serveis professionals 120,00
Entrades concerts fora del Vendrell 1.780,00
Desplaçament a concerts 305,04
Comissions bancàries 161,76
Servidor i allotjament web 233,74
Atencions i protocol 367,2
Músics (Mes Pau Casals i Aniversari) 8.205,00
Papereria i correus 154,99
Promoció a premsa 632,23
Impremta i altres 2.279,05
Ajut estudis i suport escoles (Museu) 2.654,61
Patrocini Festival Internacional 300,00
Quotes entitats 300,00
Total despeses 18.388,70
Excedent 2018 2.400,77

Exercici 2017

Exercici 2017 · Estats financers

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imports
Actiu
Clients 80,00
Deutors 5.000,00
Bancs 6.867,39
Total Actiu 11.947,39
Passiu
Deutes a curt termini 166,98
Proveïdors 4.500,00
Hisenda Pública Creditora per IVA 15,54
4.682,52
Patrimoni net
Fons social 3.000,00
Reserva voluntària 63,63
Romanent exercicis anteriors 2.684,17
Resultat de l’exercici 1.517,07
7.264,87
Total Passiu + Patrimoni net 11.947,39
 

 

COMPTE DE RESULTATS
Imports
Total Concerts Concerts
Ext.
Gestió
Ingressos propis
Entrades concerts 386,36 386,36
Ingressos concerts exteriors 2.418,00 2.418,00
Quotes dels socis i sòcies 5.790,00 5.790,00
8.594,36 386,36 2.418,00 5.790,00
Subvencions i Patrocinis
Subvenció Ajuntament 2016 2.166,14 2.166,14
Subvenció Diputació 2017 5.000,00 5.000,00
Patrocini “LA CAIXA” 400,00 400,00
7.566,14 7.566,14
Total ingressos 16.160,50 7.952,50 2.418,00 5.790,00
Despeses
Lloguer local 895,08 895,08
Serveis Professionals 193,49 193,49
Compra entrades concerts exteriors 1.370,00 1.370,00
Autobusos visites escolars 151 151,00
Autobusos despl. concerts exteriors 627,05 627,05
Serveis bancaris 142,84 142,84
Relacions públiques diverses 1.982,25 1.982,25
Músiques concerts 7.600,00 7.600,00
Papereria i correus 1.381,72 1.381,72
Ajut alumnes violoncel 300,00 300,00
Total despeses 14.643,43 8.981,72 1.997,05 3.664,66
Resultat de l’exercici 1.517,07 -1.029,22 420,95 2.125,34

Exercici 2016

Exercici 2016 · Estats financers

BALANÇ DE SITUACIÓ

   Imports
Actiu
Clients, per entrades concerts 300,00
Administracions Públiques Subvencions 2016 6.000,00
Hisenda Pública, per IVA 1.058,67
Banc 3.582,31
Total Actiu 10.940,98
Passiu 5.193,18
Préstec junta 5.083,49
Papereria/Impremta -9,90
Ajuntament del Vendrell -Hotel Entitats- 74,59
Hisenda, per I.R.P.F. 45,00
Patrimoni net 5.747,80
Fons Social 3.000,00
Reserves Voluntàries 63,63
Resultat de l’exercici 2.684,17
Total Passiu + Patrimoni Net 10.940,98
 

 

COMPTE DE RESULTATS
   Imports
Ingressos
Entrades concerts 636,36
Quotes dels socis i sòcies 4.930,00
Subvencions públiques 6.000,00
Total ingressos 11.566,36
Despeses
A) De l’activitat:
Despeses concerts 5.777,62
Conferenciants 900,00
Ogrena floral i RR.PP. 461,64
Patrocini Pestival Internacional de Música 300,00
B) D’estructura
Lloguers 895,08
Allotjament Web 83,49
Serveis bancaris 147,27
Material oficina i correu 317,09
Total despeses 8.882,19
Resultat de l’exercici 2.684,17