Exercici 2018

Estats financers 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imports
Actiu
Clients 15,00
Deutors 6.671,30
Bancs 3.157,99
Total Actiu 9.844,29
Patrimoni net
Fons Social 3.000,00
Reserva Voluntària 63,63
Romanent exercicis anteriors 3.996,63
Excedent exercici 2018 2.400,77
Suma patrimoni net 9.461,03
Passiu
Deutes a curt termini 166
Proveïdors 299,77
Hisenda pública creditora 83,49
Suma passiu 383,26
Total Patrimoni net i passiu
9.844,29

 
 
 

COMPTE DE RESULTATS

Imports
Ingressos
Entrades concerts 790,91
Quotes socis i sòcies 6.015,00
Concerts fora del Vendrell 1.687,2
Suma ingressos propis
8.493,11
Subvenció Ajuntament pdt. 2017 2.576,45
Subvenció Ajuntament 2018 4.100,00
Subvenció Diputació 2018 4.619,91
Subvenció Generalitat 2018 1.000,00
Suma subvencions
12.296,36
Total ingressos
20.789,47
Despeses
Lloguers 895,08
Serveis professionals 120,00
Entrades concerts fora del Vendrell 1.780,00
Desplaçament a concerts 305,04
Comissions bancàries 161,76
Servidor i allotjament web 233,74
Atencions i protocol 367,2
Músics (Mes Pau Casals i Aniversari) 8.205,00
Papereria i correus 154,99
Promoció a premsa 632,23
Impremta i altres 2.279,05
Ajut estudis i suport escoles (Museu) 2.654,61
Patrocini Festival Internacional 300,00
Quotes entitats 300,00
Total despeses 18.388,70
Excedent 2018 2.400,77

Memòria d'activitats 2018

Persones sòcies

L’any 2018 ha estat el de la consolidació de les reformes fetes per la junta per tal de millorar la gestió interna i també la comunicació a les persones associades. Pel que fa al nombre de socis i sòcies hem de dir que ha passat de 170 en començar l’any, a 219 en acabar-lo.

Activitats durant l’any

Durant el 2018 s’han organitzat sortides a concerts fora del vendrell. Es va arribar a un acord per l’assistència de les persones sòcies a mitja temporada dels concerts que l’orquestra càmera musicae donava al palau de la música de barcelona.

Com l’any anterior es va assistir als actes de la diada pau casals a barcelona, que organitza la fundació pau casals, entre ells, el concert al palau, i també el reconeixement al mestrea l’avinguda que porta el seu nom, on els nens del vendrell van oferir un pilar d’homenatge.

En ocasió del jocs del mediterrani celebrats a tarragona, una representació de la nostra entitat va poder gaudir del concert celebrat a la catedral metropolitana.

L’onze de setembre, vam ser presents a l’acte commemoratiu de la diada organitzat per l’ajuntament, amb la presència d’altres entitats, aquest cop a la plaça nova del vendrell.

Activitats del mes pau casals 2018

• Acte inaugural

Música i poesia coincidint amb el dia internacional de la pau celebrat als locals de l’associació andalucia garcia lorca i lliurament de l’ajut de l’associació musical pau casals per a estudis musicals. El professor jaume figueres trull relacionà les figures de casals i lorca en una brillant exposició. L’acte comptà amb un recital de poemes del mestre andalús i un petit concert amb la participació de yasmin el fahri (violí), anna mañé (violoncel) i xavier garcía (guitarra).

• Homenatge a pau casals 22 d’octubre i ofrenes florals.

• Presentacions i conferències

Projecció del documental “joan manén. Variacions sense tema”, conferència – col•loqui a càrrec de daniel blanch, president de l’associació joan manén de barcelona, amb la participació d’alguns dels productors i protagonistes del documental.
Conferència “el cant dels ocells” a càrrec de jaumeayats, doctor en història de l’art i director del museu de la música de barcelona.
Presentació de “pau casals i saint-exupéry”, paraula, música i imatges per la pau, a càrrec de: carlota baldrís, enric batlle, anna urpí, linus urpí i iñaki arregui amb la col•laboració de l’associació el petit príncep de catalunya.

• Concerts

Joves talents, a càrrec de jan calabuig (violí) i miquel carr (piano).
Concert commemoratiu en el 45è aniversari de la mort de pau casals, a càrrec de la camerata ‘eduard toldrà’
Concert d’orgue, a càrrec dels alumnes dels conservatoris professionals de tarragona, terrassa i de l’emmpac.
Música als museus, a càrrec dels alumnes de l’emmpac al museu deu.
Concert a càrrec de la coral anglesa rock up and sing (100 cantaires)
Concert de cloenda del mes pau casals, a càrrec de the yehudi menuhin orchestra

Commemoració de l’aniversari del naixement de Pau Casals

El 29 de desembre vam celebrar un concert de l’orquestra de cambra clàssica amb un programa festiu i amb pinzellades de música popular del cap d’any.

Aplicació dels recursos obtinguts per part de l’associació

Quotes de socis i sòcies

Els ingressos obtinguts de les quotes de les persones sòcies s’apliquen a:

a) Finançar les despeses generals d’estructura de la nostra organització
b) A un ajut de 300 € que atorguem a un alumne de violoncel
c) A col•laborar en el festival de música pau casals, també amb 300 €
d) A la ong open arms de suport als refugiats, 60 €.

Subvencions

Per regla general, les subvencions es sol•liciten i s’apliquen a la realització del “mes pau casals”, al concert commemoratiu del naixement del mestre i, si és possible, a projectes diversos. Col•laborem també amb la fundació pau casals en portar a visitar el museu de sant salvador, a estudiants de batxillerat.

 

El Vendrell, abril del 2019.

Estatuts de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell

(Aprovats per l’Assemblea General de Socis i Sòcies de 3 d’abril de 2018)

 

Capítol I. La denominació, les finalitats i el domicili

Article 1

L’Associació Musical Pau Casals, es va constituir l’11 d’abril del 1973 i és inscrita amb el núm. 277 de la secció 1a de Tarragona del Registre d’Associacions.

Regula les seves activitats d’acord amb allò que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus Estatuts.

En queda exclòs tot afany de lucre.

Article 2

Les finalitats de l’Associació són:

 1. La difusió de la figura de Pau Casals i el seu sentit nacional català, democràtic, cultural, social i de defensor de la pau i de la justícia, d’una manera especial, en l’àmbit educatiu.
 2. La sensibilització i la divulgació del patrimoni musical existent, en particular, el del mestre Pau Casals.

Per aconseguir aquests objectius, l’Associació realitza les activitats següents:

 • Celebració d’actes vinculats amb el cicle vital de Pau Casals, això és, commemoració dels aniversaris del naixement i de la mort del mestre, i d’esdeveniments relacionats amb la seva trajectòria professional (estrena de l’Oratori El Pessebre, de l’Himne de l’ONU, homenatges ciutadans, etc.).
 • Col·laboració amb aquelles entitats privades i administracions públiques del Vendrell i d’arreu de Catalunya amb objectius similars als de l’Associació Musical Pau Casals per tal de possibilitar activitats conjuntament.
 • Organització de concerts amb figures reconegudes i també amb talents musicals de Catalunya i en particular, del Vendrell.
 • Organització de conferències, exposicions i altres actes a l’entorn de la figura de Pau Casals, del seu llegat i de la música en general.
 • Presència constant en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.    

Article 3

El domicili de l’Associació s’estableix al carrer Camí Reial 15-17, 1er pis. Despatx n. 9, 43700   EL VENDRELL. L’àmbit d’actuació de és majoritàriament Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 • Les persones menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys que no estiguin emancipades, necessiten el consentiment dels pares o tutors per poder ser socis de ple dret, amb vot a les assemblees generals. No poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 • Les persones menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associades i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà de llurs representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 • La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan de govern de l’entitat
 • No han de tenir exclosa, per les normes per les quals es regulen, la possibilitat de formar part d’una Associació.
 • Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol·licitud per escrit o mitjançant el web a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets de les persones membres de l’Associació:

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 • Intervenir en el govern i en la gestió, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels seus objectius bàsics.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de l’òrgan de govern de l’Associació.
 • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 • Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableix o tingui a la seva disposició.
 • Formar part dels grups de treball.
 • Posseir un exemplar dels Estatuts.
 • Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

Són deures de les persones membres de l’Associació:

 • Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 • Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts o aprovades per l’Assembles General.
 • Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions legals i estatutàries.
 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’òrgan de govern de l’Associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; se’n forma part per dret propi i irrenunciable.

Els socis i sòcies de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els socis i sòcies queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’actuació.
 3. Modificar els Estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o en confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia i també les altes i les baixes  per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.

Article 10

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 Article 11

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit o correu electrònic adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’Associació.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de I ‘Associació. Si no hi és present, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 Article 12

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones sòcies presents o representades.

El 10 % de persones sòcies pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 13

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels presents o representats.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de persones sòcies presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representants (més vots a favor que en contra).

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de les persones sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que aquestes persones ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan les persones que exerceixin la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció de membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès per qui ocupi la secretaria amb el vistiplau de qui ocupi la presidència, que ha d’incloure també l’acceptació dels  nou nous càrrecs.

Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys sens perjudici que puguin ser reelegides per un màxim d’uns altres cinc.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 • Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
 • Incapacitat o inhabilitació.
 • Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
 • Separació acordada per l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un soci o sòcia pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar els comptes anuals de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats o empleades que l’Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar les persones de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 12. Subvencions o altres ajuts.
 13. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 14. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol entitat financera i disposar dels fons que hi hagi en els mateixos. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 15. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 16. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

La Junta Directiva, convocada prèviament per qui ocupa la presidència o qui la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan sigui convocada amb aquest caràcter, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Las persones que formen la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de les persones que ocupen la presidència o secretaria, o qui els substitueixen hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots de les  persones assistents.

Article 19

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que se’ls confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 21

Són pròpies de la persona que presideix l’Associació les funcions següents:

 • Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Qui ocupa la presidència és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident  o vicepresidenta, o per la persona que sigui vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 Capítol VI.  La tresoreria i la secretaria.

Article 22

Qui ocupa la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració dels comptes anuals i liquidació del pressupost de l’exercici i la preparació del pressupost de l’exercici següent. Porta els llibres de comptes. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament per qui ocupa la presidència, operant amb els comptes oberts en les entitats financeres.

Article 23

Qui ocupa la secretaria ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 • Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus socis i sòcies.
 • Les subvencions oficials o particulars.
 • Les donacions, les herències o els llegats.
 • Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 27

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals- que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres i/o anualitats segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en entitats financeres, hi han de figurar les signatures de qui exerceixi la presidència, la tresoreria i la secretaria.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues de les tres firmes de les persones abans referides.

Capítol IX. Règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la música i del llegat de Pau Casals

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Exercici 2016

Estats financers 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ

   Imports
Actiu
Clients, per entrades concerts 300,00
Administracions Públiques Subvencions 2016 6.000,00
Hisenda Pública, per IVA 1.058,67
Banc 3.582,31
Total Actiu 10.940,98
Passiu 5.193,18
Préstec junta 5.083,49
Papereria/Impremta -9,90
Ajuntament del Vendrell -Hotel Entitats- 74,59
Hisenda, per I.R.P.F. 45,00
Patrimoni net 5.747,80
Fons Social 3.000,00
Reserves Voluntàries 63,63
Resultat de l’exercici 2.684,17
Total Passiu + Patrimoni Net 10.940,98
 

 

COMPTE DE RESULTATS
   Imports
Ingressos
Entrades concerts 636,36
Quotes dels socis i sòcies 4.930,00
Subvencions públiques 6.000,00
Total ingressos 11.566,36
Despeses
A) De l’activitat:
Despeses concerts 5.777,62
Conferenciants 900,00
Ogrena floral i RR.PP. 461,64
Patrocini Pestival Internacional de Música 300,00
B) D’estructura
Lloguers 895,08
Allotjament Web 83,49
Serveis bancaris 147,27
Material oficina i correu 317,09
Total despeses 8.882,19
Resultat de l’exercici 2.684,17

Memòria d'activitats 2016

Presentació

Entre els objectius de la nova Junta (2015) figurava la dinamització de l’Associació, dins dels marc dels Estatuts, la posada al dia de la gestió, frenar la caiguda del nombre de socis, potenciar noves activitats i millorar la comunicació a tots nivells: premsa, xarxes socials, pàgina web. Es va proposar de mantenir les reunions segons les necessitats, amb una periodicitat de com a màxim, dos mesos.

Activitats

L’any començà, amb la reunió de la Junta del mes de generamb una trobada entre membres  de les dues juntes, la sortint i la entrant,  en el decurs del qual s’obsequià amb un record a l’anterior presidenta, Eva M. Serramià.

Una representació de l’AMPC assistí, el mes de juny, a la Diada Pau Casals Ciutat de Barcelona, que organitza la Fundació Pau Casals.

La Junta, en el primer trimestre acordà: a) Patrocinar, en la mesura de les possibilitats de l’Associació, el Festival Internacional de Música Pau Casals i b) Confeccionar a curt termini un lloc web de l’Associació.

El primer d’aquest dos objectius es materialitzà  amb la signatura, al maig, del Conveni de Patrocini amb l’Ajuntament i una aportació de 300,00 euros a l’organització del Festival.

El segon consistí en l’encàrrec del web de la nostra entitat, al dissenyador Àlex Miró  amb la finalitat que, a més de servir de carta de presentació i punt d’informació, fos un recull de la història de l’Associació, fent, d’aquesta manera un petit homenatge als vendrellencs que la fundaren i aconseguiren el que avui és una realitat: l’Auditori de Sant Salvador i l’Escola de Música. Es posà en marxa durant el mes de desembre i el seu autor, en consideració a la nostra Associació feu cessió de l’import de la confecció, 3.000,00 euros a l’entitat.

Es posà en marxa, tanmateix una Newsletter, via de  comunicació amb les persones associades d’una manera més eficient. Per aquest motiu es començà una actualització dels fitxers incloent les adreces d’email. També es destina a altres persones interessades.

Com és tradicional, l’Onze de Setembre, vam ser presents a l’homenatge a Pau Casals organitzat per l’Ajuntament i amb la concurrència de gairebé totes les entitats del Vendrell.

El Mes Pau Casals

Aquest 2016, en ocasió del 140 aniversari del naixement del Mestre, i tanmateix, Any Granados, la setmana dedicada a Pau Casals,  es convertí en el Mes Pau Casals, durant tot l’octubre. Les entitats musicals s’hi adheriren, incloent els seus concerts programats per l’octubre dins del programa del Mes Pau Casals.

S’inaugurà el 29 de setembre amb una conferència de Marta Casals sobre “Pau Casals, records i vivències”

El 5 d’octubre, a l’EMMPAC,  s’obrí l’exposició “Enric Granados i Pau Casals” presentada per la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester i a continuació tingué lloc la conferència amb el mateix títol a càrrec de Mònica Pagès, periodista.

El dia 8 el Cor Zòngora oferí “Cançons i danses de Frederic Montpou”.

El concert de la Fira del Cor-Orfeó Parroquial, el dia 15, comptà amb la col·laboració del Cor Maragall de Girona.

El diumenge 16 es celebrà el“Concurs de Colles Sardanistes Mes Pau Casals” organitzat pels Dansaires del Penedès, en el seu 70è aniversari.

Una tercera conferència tingué lloc el dia 17 “Pau Casals i el Monestir de Montserrat” a càrrec del P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat.

El 18, a l’església, i amb la col·laboració d’Amics de l’Orgue, es celebrà un concert d’orgue amb alumnes de diverses escoles de música i  Jonathan Carbó, organista.

L’ escola Músics col·laborà als actes del Mes, el dia 21 i també el 28 oferint concerts del ensemble de guitarra i d’un conjunt instrumental, respectivament.

El dia 22, aniversari de la mort de Pau Casals l’Ajuntament organitzà les tradicionals Jornada de portes obertes de la Casa Nadiua del Mestre i la Ruta Pau Casals. També hi hagué l’acte central, l’ Ofrena Floral al cementiri a càrrec de les entitats del Vendrell. L’Ofrena, seguint el costum, la fa la nostra Associació i enguany va córrer a càrrec de Jaume Figueres, Secretari de la Junta.

El mateix dia al vespre Pablo Pérez guanyador de la Beca Pau Casals 2014 oferí a l’EMMPAC, un concert de violoncel.

Diumenge 23 tingué lloc a l’Auditori Pau Casals un concert familiar, “Granados i l’espurna de la felicitat” amb Emili Brugalla (piano) i Clara del Ruste (actriu).

Els dia 26  foren protagonistes els alumnes de l’EMMPAC amb la seva “Música als Museus”.

L’acte de cloenda fou un concert d’homenatge a Enric Granados el diumenge 30 a l’Auditori Pau Casals amb Jordi Camell (piano) i Ofèlia Sala (soprano).

Dia del 140è aniversari del naixement de Pau Casals

Enguany el dijous 29 de desembre vam celebrar un Concert d’Homenatgea Pau Casals amb la intervenció de Lluis Claret, solista i director a front de l’Orquestra Camera Musicae amb la col·laboració de Grupcello.cat, que dirigeix Anna Mora.

Els reptes de l’Associació

Per tal de realitzar els seus objectius, l’AMPC ha d’aconseguir millorar els seus ingressos, uns mitjançant les quotes de les persones sòcies i uns altres procedents de la col·laboració de les administracions públiques, per subvencions.

Pel que fa a la primera de les dues vies, cal aconseguir l’augment en nombre de persones, la qual cosa es fa difícil en uns moments en que el compromís de contribuir de manera fixa de l’associacionisme va de baixa a tot arreu. L’incentiu primer ha de ser, el fer entendre els objectius de l’entitat: difondre la figura de Casals i els seus valors i la música en general, tasca no gens fàcil si un incentiu complementari a l’anterior, com eren certs avantatges en les entrades als concerts de l’Auditori, ara es veuen equiparades a les dels posseïdors del carnet de Biblioteques, majors de 65 anys, etc. Aquests son els dos principals reptes de l’AMPC pels que la Junta s’ha proposat treballar.

Política d’ingressos

Quotes:

Atesa la situació descrita anteriorment, la Junta proposa una modificació de les quotes establint la quota familiar, la d’entitat i la de protector/a, d’aquesta manera:

 • Quota individual: 30,00 euros, com fins ara
 • Quota familiar: 50,00 euros, inclou 2 persones
 • Quota d’entitat: 60,00 euros
 • Quota de protector/a: 100,00 euros

Subvencions i projectes:

Durant el 2016 se’ns han atorgat subvencions de la Diputació de Tarragona, 5.000 EUR. També de l’Ajuntament del Vendrell, 1.000,00. Ambdues quantitats eren pendents de cobrament a 31.12.2016.

L’endarreriment en el cobrament de les administracions públiques ha fet endarrerir algun dels projectes de l’AMPC: la col·laboració amb la Fundació Pau Casals en portar a visitar el Museu de Sant Salvador, a estudiants de batxillerat dels instituts del Vendrell i de la comarca; la nostra aportació havia de consistir en organitzar i finançar els autobusos i proporcionar el personalde guia de les visites.

Política d’expansió

S’ha començat a treballar en dos fronts:

Al Vendrell, arribant a acords amb entitats culturals, la primera ha estat fer la nostra entitat, sòcia dels Nens del Vendrell. Al seu torn l’entitat castellera s’ha inscrit com a sòcia de l’AMPC.

A la comarca, colem tenirpersones d’enllaç que col·laborin amb la Junta i tinguin cura de la difusió de l’AMPC en altres poblacions.

Comptabilitat

Enguany hem organitzat la comptabilitat de manera que ens permeti retre comptes d’una manera eficient a les persones sòcies, a les entitats subvencionadores i al públic en general, tot complint amb el deure moral de transparència això és, fent públiques les nostres xifres al web.

Això ha d’anar lligat amb la millora de l’administració (fitxers, i arxius documentals i fotogràfics…)

 

El Vendrell, març del 2017.

Exercici 2017

Estats financers 2017

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imports
Actiu
Clients 80,00
Deutors 5.000,00
Bancs 6.867,39
Total Actiu 11.947,39
Passiu
Deutes a curt termini 166,98
Proveïdors 4.500,00
Hisenda Pública Creditora per IVA 15,54
4.682,52
Patrimoni net
Fons social 3.000,00
Reserva voluntària 63,63
Romanent exercicis anteriors 2.684,17
Resultat de l’exercici 1.517,07
7.264,87
Total Passiu + Patrimoni net 11.947,39
 

 

COMPTE DE RESULTATS
Imports
Total Concerts Concerts
Ext.
Gestió
Ingressos propis
Entrades concerts 386,36 386,36
Ingressos concerts exteriors 2.418,00 2.418,00
Quotes dels socis i sòcies 5.790,00 5.790,00
8.594,36 386,36 2.418,00 5.790,00
Subvencions i Patrocinis
Subvenció Ajuntament 2016 2.166,14 2.166,14
Subvenció Diputació 2017 5.000,00 5.000,00
Patrocini “LA CAIXA” 400,00 400,00
7.566,14 7.566,14
Total ingressos 16.160,50 7.952,50 2.418,00 5.790,00
Despeses
Lloguer local 895,08 895,08
Serveis Professionals 193,49 193,49
Compra entrades concerts exteriors 1.370,00 1.370,00
Autobusos visites escolars 151 151,00
Autobusos despl. concerts exteriors 627,05 627,05
Serveis bancaris 142,84 142,84
Relacions públiques diverses 1.982,25 1.982,25
Músiques concerts 7.600,00 7.600,00
Papereria i correus 1.381,72 1.381,72
Ajut alumnes violoncel 300,00 300,00
Total despeses 14.643,43 8.981,72 1.997,05 3.664,66
Resultat de l’exercici 1.517,07 -1.029,22 420,95 2.125,34

Memòria d'activitats 2017

Presentació

L’any anterior començàvem aquesta Memòria d’Activitats explicant l’objectiu, entre d’altres, de la dinamització de l’Associació, dins dels marc dels Estatuts, la posada al dia de la gestió, frenar la caiguda del nombre de socis, i potenciar noves activitats, tot  millorant els sistemes de comunicació. Avui podem dir que s’ha aconseguit, doncs hem millorat la nostra gestió interna, prosseguint amb la racionalització dels fitxers. El nombre de persones sòcies ha frenat la seva davallada i fins i tot ha augmentat, essent, a l’iniciar l’exercici, de 164 i, en acabar-lo, de 170, dels quals 28 eren familiars, un protector i una entitat. També i, per tal de promoure l’Associació entre els més joves, s’ha ordenat el concepte de gratuïtat en certes quotes.

El sistema de comunicació entre persones associades ha millorat sensiblement amb el correu electrònic i l’establiment d’un Grup de WhatsApp per donar reforçament als avisos sobre activitats. Ha estat el primer any de funcionament del nou web de l’Associació. (www.asociaciopaucasalselvendrell.cat).

Activitats durant l’any

Durant el 2017 s’han organitzat dues sortides a concerts fora del Vendrell, una a l’Auditori de Sant Cugat, el  març  i l’altra al Palau de la Música el juny en el marc de la Diada Pau Casals Ciutat de Barcelona, que organitza la Fundació Pau Casals i, com l’any anterior, una representació de l’AMPC assistí, als altres actes organitzats per la ciutat de Barcelona entre ells el de l’Avinguda Pau Casals on els Nens del Vendrell oferiren un pilar d’homenatge.

Abans d’acabar el 2017 es va arribar a un acord amb la Orquestra Càmera Musicae per tal d’adquirir abonaments amb un preu especial per als nostres socis i sòcies, a la segona meitat del seu cicle de concerts al Palau de la Música. S’inicià al febrer del 2018.

Com és tradicional, l’Onze de Setembre, vam ser presents a l’homenatge als catalans representats pel nostre il·lustre convilatà Pau Casals, organitzat per l’Ajuntament i amb la presència d’altres entitats del Vendrell.

Commemoració del 141è aniversari del naixement de Pau Casals

Enguany el 29 de desembre vam celebrar un Concert d’Homenatge a Pau Casals amb la intervenció  de Vespres d’Arnadí.

Activitats del Mes Pau Casals 2017

 • Acte inaugural:

Música i poesia coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, 21 de setembre.

Lliurament de l’ajut de l’Associació Musical Pau Casals per a estudis de violoncel

Lectura de poemes a càrrec de Joan Gibert. Poetessa convidada: Nati Soler Alcaide. Amb la participació del duo de violoncels: Anna Mañé i Elena Jurado

 • Pau i Victòria.

Conferència i concert a càrrec d’Helena Mora, presidenta de la Fundació Victoria de los Ángeles, Mireia Tarragó, soprano, i Marina Pelfort, piano. Tema: Relació artística que varen establir Victoria de los Ángeles i Pau Casals

 • El doble concert de l’ Orquestra Pau Casals al Vendrell, l’any 1927.

Conferència  a càrrec d’Àngels Santacana, historiadora i coordinadora de museus del Vendrell, i els professors: Esther Buendia, Anna Urpí, Eva Sedó i Francesc Serra. Amb la participació de l’Orquestra de l’EMMPAC sota la direcció de Raúl Lacilla Crespo

 • Concurs de colles sardanistes Mes Pau Casals- La Fira,

Organitzat per Dansaires del Penedès

 • Robert Gerhard i Pau Casals.

Conferència a càrrec d’Ignasi Riera, historiador i exdiputat

 • Aportació de l’Escola Músics: Concert dels alumnes

Conferència “Vivències i anècdotes de Benvingut Socias”, a càrrec de Maria Ramon.

 • Concert organitzat per Amics de l’Orgue. Peces de Benvingut Socias,

A càrrec de Jordi Joan Pascual, piano amb comentaris de David Puertas.

 • Cosint cançons

Concert a càrrec del Cor de Veus Blanques de l’EMMPAC. Montserrat Meneses, direcció; Rosa Bertran, piano; Clara del Ruste, direcció escènica

 • L’Homenatge a Pau Casals, 22 d’octubre.

Al Cementiri del Vendrell ofrenes i  pilar d’homenatge dels Nens del Vendrell

 • Commemoració del 44è aniversari de la mort de Pau Casals

Concert a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà (octet de corda)

 • L’hora del conte (per a nens i nenes a partir de 5 anys).

“Pau Casals, l’amic dels ocells”  a  càrrec de Mar Morelló

 • Música als museus

Audicions als museus del Vendrell a càrrec dels alumnes de l’EMMPAC

 • Audicions d’orgue. Església parroquial del Vendrell

A càrrec d’alumnes d’orgue del Conservatori Professional de la Diputació de Tarragona i de l’Escola de Música Pau Casals del Vendrell. Professors: Jordi Vergés i Jonatan Carbó

 • Trobada de violoncels

Organitzada per l’ Escola Municipal de Música Pau Casals.

 • Cloenda del mes Pau Casals. Les sardanes de Pau Casals

Concert de la Cobla de Cambra de Catalunya i Jordi Camell, piano, organitzat per l’ Auditori Pau Casals

Política de recursos i llur aplicació

Per tal de realitzar els seus objectius, l’AMPC ha d’aconseguir millorar o, com a mínim, mantenir el seu nivell d’ingressos, una part mitjançant les quotes de les persones sòcies i una altra procedent de la col·laboració de les administracions públiques, per subvencions, i un ajut de Bancaixa.

-Ingressos de Quotes:

Atesa la situació descrita anteriorment, la Junta proposà mantenir les quotes actuals, és a dir:

 • Quota individual: 30,00 euros
 • Quota familiar: 50,00 euros, inclou 2 persones
 • Quota d’entitat: 60,00 euros
 • Quota de protector/a: 100,00 euros

-Subvencions registrades durant l’any 2017:

Durant el 2017hem registrat l’atorgament d’una subvenció de la Diputació de Tarragona per EUR 5.000,00. També hem registrat EUR 2.166,14 de l’Ajuntament del Vendrell del 2016. A 31.12.2017 hi havia pendents de cobrar EUR 5.000,00.Bancaixa, EUR 500,00.

-Aplicació de recursos

Per regla general, les subvencions s’apliquen a la realització dels concerts i, si és possible, a projectes diversos. L’endarreriment en el cobrament de les administracions públiques ha fet endarrerir al seu torn, i com l’any anterior,la col·laboració amb la Fundació Pau Casals en portar a visitar el Museu de Sant Salvador, a estudiants de batxillerat. Malgrat això hem organitzat i conduit les visites dels instituts del Vendrell.

Els ingressos per quotes s’apliquen en bona part, a finançar l’estructura de la nostra organització. També  a col·laboracions com ara el patrocini del  Festival Internacional de Música Pau Casals que, el 2017,atesa la situació de la tresoreria, es va suprimir, i a les dues noves aplicacions que comentem tot seguit.

En efecte, d’ençà del 2017 endavant l’Associació, atorga un ajut a alumnes de violoncel, quantificat en EUR 300,00.

Finalment, cal dir que l’any 2017 es va prendre l’acord d’afiliar la nostra entitat a l’ONG Open Arms de suport als refugiats, amb vigència a partir del 2018.

El Vendrell, 3 d’abril del 2018