Objecte. Propietat

Aquest lloc web, propietat de l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS, ha estat creat i dissenyat per donar-nos a conèixer i permetre l’accés general de totes les persones usuàries d’Internet, a la informació i activitats pròpies o de tercers, ofertes per la nostra entitat.

El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general del web, de manera que l’accés i ús del mateix, suposa la submissió i acceptació de les condicions generals incloses aquí.

Els textos corresponents a les efemèrides de la vida de Pau Casals així com la bibliografia sobre el Mestre, s’han extret de la Fundació Pau Casals que tanmateix cedeix la fotografia de portada. Les altres fotografies s’inclouen amb autorització de llurs propietaris.

El web s’ofereix únicament a títol informatiu, i se n’autoritza tan sols l’ús personal i no comercial.La informació és la vigent en la data de la darrera actualització. L’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment.

La persona usuària podrà, pel seu compte i risc, descarregar textos o fer-ne còpies per a un ús personal exclusivament, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat de l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS. De manera especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcial.

Queda prohibit, llevat dels casos expressament autoritzats perl’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS, establir enllaços i hipervinclesdes de portals o llocs web de tercers, així com presentar la informacióde l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

L’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS no assumeix cap responsabilitat pel mal ús que es faci del web, essent exclusiva la responsabilitat de la persona que hi accedeix. No es garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es respon dels danys causats per l’accés o per la impossibilitat d’accedir-hi. Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació de tercers a la que es pugui accedir per enllaços o buscadors a través de l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS, la qual cosa té només una finalitat informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els llocs de tercers.

Ús del web

La utilització atribueix la condició de persona usuària, la qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat i es comprometen a utilitzar la informació i activitats, que l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS posa aquí a la seva disposició, segons les presents condicions generals i la legalitat vigent i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic. S’hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquest lloc web.

Dades de caràcter personal

Les persones usuàries podran sol·licitar la recepció d’informació sobre l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS. Tanmateix garanteixen que tota les dades de caràcter personal facilitades en el formulari d’inscripció com a persona associada seran pròpies i certes. Seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar. Igualment es comprometen a notificar a l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

Manteniment

Aquest lloc web té un seguiment periòdic. Si detecteu alguna frase incoherent, referència errònia o vincle caducat, contacteu-nos.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la legislació vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquest web, les persones usuàries i l’ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS se sotmeten expressament als jutjats i tribunals del Vendrell, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.