(Aprovats per l’Assemblea General de Socis i Sòcies de 3 d’abril de 2018)

 

Capítol I. La denominació, les finalitats i el domicili

Article 1

L’Associació Musical Pau Casals, es va constituir l’11 d’abril del 1973 i és inscrita amb el núm. 277 de la secció 1a de Tarragona del Registre d’Associacions.

Regula les seves activitats d’acord amb allò que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus Estatuts.

En queda exclòs tot afany de lucre.

Article 2

Les finalitats de l’Associació són:

 1. La difusió de la figura de Pau Casals i el seu sentit nacional català, democràtic, cultural, social i de defensor de la pau i de la justícia, d’una manera especial, en l’àmbit educatiu.
 2. La sensibilització i la divulgació del patrimoni musical existent, en particular, el del mestre Pau Casals.

Per aconseguir aquests objectius, l’Associació realitza les activitats següents:

 • Celebració d’actes vinculats amb el cicle vital de Pau Casals, això és, commemoració dels aniversaris del naixement i de la mort del mestre, i d’esdeveniments relacionats amb la seva trajectòria professional (estrena de l’Oratori El Pessebre, de l’Himne de l’ONU, homenatges ciutadans, etc.).
 • Col·laboració amb aquelles entitats privades i administracions públiques del Vendrell i d’arreu de Catalunya amb objectius similars als de l’Associació Musical Pau Casals per tal de possibilitar activitats conjuntament.
 • Organització de concerts amb figures reconegudes i també amb talents musicals de Catalunya i en particular, del Vendrell.
 • Organització de conferències, exposicions i altres actes a l’entorn de la figura de Pau Casals, del seu llegat i de la música en general.
 • Presència constant en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.    

Article 3

El domicili de l’Associació s’estableix al carrer Camí Reial 15-17, 1er pis. Despatx n. 9, 43700   EL VENDRELL. L’àmbit d’actuació de és majoritàriament Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 • Les persones menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys que no estiguin emancipades, necessiten el consentiment dels pares o tutors per poder ser socis de ple dret, amb vot a les assemblees generals. No poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 • Les persones menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associades i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà de llurs representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 • La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan de govern de l’entitat
 • No han de tenir exclosa, per les normes per les quals es regulen, la possibilitat de formar part d’una Associació.
 • Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol·licitud per escrit o mitjançant el web a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets de les persones membres de l’Associació:

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 • Intervenir en el govern i en la gestió, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels seus objectius bàsics.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de l’òrgan de govern de l’Associació.
 • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 • Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableix o tingui a la seva disposició.
 • Formar part dels grups de treball.
 • Posseir un exemplar dels Estatuts.
 • Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

Són deures de les persones membres de l’Associació:

 • Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 • Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts o aprovades per l’Assembles General.
 • Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions legals i estatutàries.
 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’òrgan de govern de l’Associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; se’n forma part per dret propi i irrenunciable.

Els socis i sòcies de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els socis i sòcies queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’actuació.
 3. Modificar els Estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o en confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia i també les altes i les baixes  per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.

Article 10

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 Article 11

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit o correu electrònic adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’Associació.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de I ‘Associació. Si no hi és present, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 Article 12

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones sòcies presents o representades.

El 10 % de persones sòcies pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 13

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels presents o representats.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de persones sòcies presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representants (més vots a favor que en contra).

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de les persones sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que aquestes persones ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan les persones que exerceixin la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció de membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès per qui ocupi la secretaria amb el vistiplau de qui ocupi la presidència, que ha d’incloure també l’acceptació dels  nou nous càrrecs.

Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys sens perjudici que puguin ser reelegides per un màxim d’uns altres cinc.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 • Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
 • Incapacitat o inhabilitació.
 • Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
 • Separació acordada per l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un soci o sòcia pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar els comptes anuals de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats o empleades que l’Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar les persones de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 12. Subvencions o altres ajuts.
 13. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 14. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol entitat financera i disposar dels fons que hi hagi en els mateixos. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 15. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 16. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

La Junta Directiva, convocada prèviament per qui ocupa la presidència o qui la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan sigui convocada amb aquest caràcter, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Las persones que formen la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de les persones que ocupen la presidència o secretaria, o qui els substitueixen hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots de les  persones assistents.

Article 19

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que se’ls confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 21

Són pròpies de la persona que presideix l’Associació les funcions següents:

 • Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Qui ocupa la presidència és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident  o vicepresidenta, o per la persona que sigui vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 Capítol VI.  La tresoreria i la secretaria.

Article 22

Qui ocupa la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració dels comptes anuals i liquidació del pressupost de l’exercici i la preparació del pressupost de l’exercici següent. Porta els llibres de comptes. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament per qui ocupa la presidència, operant amb els comptes oberts en les entitats financeres.

Article 23

Qui ocupa la secretaria ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 • Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus socis i sòcies.
 • Les subvencions oficials o particulars.
 • Les donacions, les herències o els llegats.
 • Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 27

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals- que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres i/o anualitats segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en entitats financeres, hi han de figurar les signatures de qui exerceixi la presidència, la tresoreria i la secretaria.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues de les tres firmes de les persones abans referides.

Capítol IX. Règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la música i del llegat de Pau Casals

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.