Exercici 2019 · Estats financers

BALANÇ A 31.1202019

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU
Diputació, deutora 2.291,00 Fons social 3.000,00
Hisenda, deutora IVA 292,40 Reserves 6.401,03
Caixabank 8.421,15 Resultat 2019 -4.440,00
Creditors 6.043,52
TOTAL 11.004,55 TOTAL 11.004,55

 

COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS EXERCICI 2019

CONCERTS I  ALTRES ACTES ACTIVITATS  FORANES COL·LABORACS. SENSIBILITZACIÓ  GESTIÓ TOTAL
INGRESSOS PROPIS  
Vda. entrades concerts 1.315,91

1.315,91

Ingr. concerts exteriors 2.015,00

2.015,00

Quotes dels socis 3.210,00 3.210,00

6.420,00

1.315,91 2.015,00 3.210,00 3.210,00

9.750,91

 
SUBVENCIONS  
Generalitat

0,00

Ajuntament 2019 4.100,00

4.100,00

Diputació 2019 2.291,00

2.291,00

6.391,00

6.391,00

 
TOTAL INGRESSOS 7.706,91 2.015,00 3.210,00 3.210,00

16.141,91

 
DESPESES  
Lloguer local 0,00

0,00

Desplaçament 708,67

708,67

Entrades 1.542,00

1.542,00

Serveis bancaris 144,81

144,81

Allotjament web 43,44

43,44

Atencions 1.066,59

1.066,59

Músics concerts 9.271,22

9.271,22

Conferenciants 1.343,88

1.343,88

Promoció a diaris 0,00

0,00

Papereria i correus 1.293,01

1.293,01

Impremta i altres 2.069,57

2.069,57

Ajut alumnes violoncel 300,00

300,00

Altres ajuts 2.138,72

2.138,72

Donatius i similars 660,00

660,00

TOTAL DESPESES 14.411,26 2.250,67 2.438,72 1.481,26

20.581,91

 
RESULTAT -6.704,35 -235,67 771,28 1.728,74

-4.440,00