Exercici 2018 · Estats financers

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imports
Actiu
Clients 15,00
Deutors 6.671,30
Bancs 3.157,99
Total Actiu 9.844,29
Patrimoni net
Fons Social 3.000,00
Reserva Voluntària 63,63
Romanent exercicis anteriors 3.996,63
Excedent exercici 2018 2.400,77
Suma patrimoni net 9.461,03
Passiu
Deutes a curt termini 166
Proveïdors 299,77
Hisenda pública creditora 83,49
Suma passiu 383,26
Total Patrimoni net i passiu
9.844,29

 

COMPTE DE RESULTATS

Imports
Ingressos
Entrades concerts 790,91
Quotes socis i sòcies 6.015,00
Concerts fora del Vendrell 1.687,2
Suma ingressos propis
8.493,11
Subvenció Ajuntament pdt. 2017 2.576,45
Subvenció Ajuntament 2018 4.100,00
Subvenció Diputació 2018 4.619,91
Subvenció Generalitat 2018 1.000,00
Suma subvencions
12.296,36
Total ingressos
20.789,47
Despeses
Lloguers 895,08
Serveis professionals 120,00
Entrades concerts fora del Vendrell 1.780,00
Desplaçament a concerts 305,04
Comissions bancàries 161,76
Servidor i allotjament web 233,74
Atencions i protocol 367,2
Músics (Mes Pau Casals i Aniversari) 8.205,00
Papereria i correus 154,99
Promoció a premsa 632,23
Impremta i altres 2.279,05
Ajut estudis i suport escoles (Museu) 2.654,61
Patrocini Festival Internacional 300,00
Quotes entitats 300,00
Total despeses 18.388,70
Excedent 2018 2.400,77