Balanç de situació
Imports
ACTIU
 CLIENTS 80,00
DEUTORS 5.000,00
BANCS 6.867,39
TOTAL ACTIU 11.947,39
PASSIU
DEUTES A CURT TERMINI 166,98
PROVEÏDORS 4.500,00
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA 15,54
4.682,52
PATRIMONI NET
FONS SOCIAL 3.000,00
RESERVA VOLUNTÀRIA 63,63
ROMANENT EXERCICIS ANTERIORS 2.684,17
RESULTAT DE L’EXERCICI 1.517,07
7.264,87
TOTAL PASSIU + PATRIMONI NET 11.947,39
 

 

Compte de Resultats
Imports
Total Concerts Concerts
Ext.
Gestió
Ingressos propis
ENTRADES CONCERTS 386,36 386,36
INGRESSOS CONCERTS EXTERIORS 2.418,00 2.418,00
QUOTES DELS SOCIS I SÒCIES 5.790,00 5.790,00
8.594,36 386,36 2.418,00 5.790,00
Subvencions i Patrocinis
SUBVENCIO AJUNTAMENT 2016 2.166,14 2.166,14
SUBVENCIO DIPUTACIO 2017 5.000,00 5.000,00
PATROCINI “LA CAIXA” 400,00 400,00
7.566,14 7.566,14
TOTAL INGRESSOS 16.160,50 7.952,50 2.418,00 5.790,00
Despeses
LLOGUER LOCAL 895,08 895,08
SERVEIS PROFESSIONALS 193,49 193,49
COMPRA ENTRADES CONC. EXTERIORS 1.370,00 1.370,00
AUTOBUSOS VISITES ESCOLARS 151 151
AUTOBUSOS DESPL. CONCERTS EXTERIORS 627,05 627,05
SERVEIS BANCARIS 142,84 142,84
RELACIONS PUBLIQUES I DIVERSOS 1.982,25 1.982,25
MÚSICS CONCERTS 7.600,00 7.600,00
PAPERERIA I CORREUS 1.381,72 1.381,72
AJUT ALUMNES VIOLONCEL 300,00 300,00
TOTAL DESPESES 14.643,43 8.981,72 1.997,05 3.664,66
RESULTAT DE L’EXERCICI 1.517,07 -1.029,22 420,95 2.125,34