Exercici 2017 · Estats financers

BALANÇ DE SITUACIÓ

Imports
Actiu
Clients 80,00
Deutors 5.000,00
Bancs 6.867,39
Total Actiu 11.947,39
Passiu
Deutes a curt termini 166,98
Proveïdors 4.500,00
Hisenda Pública Creditora per IVA 15,54
4.682,52
Patrimoni net
Fons social 3.000,00
Reserva voluntària 63,63
Romanent exercicis anteriors 2.684,17
Resultat de l’exercici 1.517,07
7.264,87
Total Passiu + Patrimoni net 11.947,39
 

 

COMPTE DE RESULTATS
Imports
Total Concerts Concerts
Ext.
Gestió
Ingressos propis
Entrades concerts 386,36 386,36
Ingressos concerts exteriors 2.418,00 2.418,00
Quotes dels socis i sòcies 5.790,00 5.790,00
8.594,36 386,36 2.418,00 5.790,00
Subvencions i Patrocinis
Subvenció Ajuntament 2016 2.166,14 2.166,14
Subvenció Diputació 2017 5.000,00 5.000,00
Patrocini “LA CAIXA” 400,00 400,00
7.566,14 7.566,14
Total ingressos 16.160,50 7.952,50 2.418,00 5.790,00
Despeses
Lloguer local 895,08 895,08
Serveis Professionals 193,49 193,49
Compra entrades concerts exteriors 1.370,00 1.370,00
Autobusos visites escolars 151 151,00
Autobusos despl. concerts exteriors 627,05 627,05
Serveis bancaris 142,84 142,84
Relacions públiques diverses 1.982,25 1.982,25
Músiques concerts 7.600,00 7.600,00
Papereria i correus 1.381,72 1.381,72
Ajut alumnes violoncel 300,00 300,00
Total despeses 14.643,43 8.981,72 1.997,05 3.664,66
Resultat de l’exercici 1.517,07 -1.029,22 420,95 2.125,34