Balanç de situació
   Imports
ACTIU
CLIENTS, PER ENTRADES CONCERTS 300,00
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SUBVENCIONS 2016 6.000,00
HISENDA PÚBLICA, PER IVA 1.058,67
BANC 3.582,31
TOTAL ACTIU 10.940,98
PASSIU 5.193,18
PRÈSTEC JUNTA 5.083,49
PAPERERIA/IMPREMTA -9,90
AJUNTAMENT DEL VENDRELL- HOTEL ENTITATS – 74,59
HISENDA, PER I.R.P.F. 45,00
PATRIMONI NET 5.747,80
FONS SOCIAL 3.000,00
RESERVES VOLUNTARIES 63,63
RESULTAT DE L’EXERCICI 2.684,17
TOTAL PASSIU + PATRIMONI NET 10.940,98
 

 

Compte de Resultats
   Imports
INGRESSOS
ENTRADES CONCERTS 636,36
QUOTES DELS SOCIS I SÒCIES 4.930,00
SUBVENCIONS PÚBLIQUES 6.000,00
                     Total INGRESSOS 11.566,36
DESPESES
A) De l’activitat:
DESPESES CONCERTS 5.777,62
CONFERENCIANTS 900,00
OFRENA FLORAL I RR.PP. 461,64
PATROCINI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 300,00
B) D’estructura
LLOGUERS 895,08
ALLOTJAMENT WEB 83,49
SERVEIS BANCARIS 147,27
MATERIAL OFICINA I CORREU 317,09
                       Total DESPESES 8.882,19
 RESULTAT DE L’EXERCICI 2.684,17